Photak Marathon 2021

จับเวลาทั้งหมด 2 ระยะทาง

มาราธอน 42.195 KM

มินิมาราธอน 10 KM

จับเวลา 3 จุด

จุด 1 Start & Finish

จุด 2 เช็คพอยท์ 15 km

จุด 3 เช็คพอยท์ 30 km

ระยะเวลาในการบันทึกเวลา

มาราธอน 7 ชั่วโมง

มินิมาราธอน 3 ชั่วโมง

บรรยากาศภาพ

ติดต่อเลย!